AULES: Inicia la sessió

Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador

Vos identifiqueu usualment en algun altre lloc abans d'arribar a ací?
Escolliu-lo de la llista següent per identificar-vos al vostre lloc usual:

És la primera vegada que veniu ací?

  Ajuda: reiniciar les contrasenyes de l'alumnat

Per al personal docent, l'accés es realitza mitjançant el mateix usuari i contrasenya que s'utilitza a Ítaca, i no és possible canviar la contrasenya a través d'aquesta plataforma.

Per a l'alumnat, el nom d'usuari coincideix amb el NIA i la contrasenya són les tres primeres lletres del cognom en minúscula seguides de la data de naixement, en format DDMMAA. Per exemple, una alumna nascuda el 18 d'octubre de 2003 de nom
Laura Pérez Sanchis tindrà com a contrasenya per181003.